Sådan arbejder vi med krav om refleksion og pædagogisk systematik i den pædagogiske praksis

”Alle institutioner skal vælge en konkret metode, således at der – på mangfoldige måder – arbejdes systematisk og reflekteret. Institutionerne skal skabe rum for refleksion over det pædagogiske arbejde og kunne indgå i en dialog omkring deres pædagogiske praksis. I valg af metode skal der tages afsæt i den enkelte institutions børnegruppe og øvrige lokale forhold”

 

For fritidsinstitutionens børn er følgende mål gældende:

  • Fritidsinstitutionen og fritidscenteret anvender metoder/systematikker i planlægningen af alle pædagogiske tiltag.

  • Fritidsinstitutionen og fritidscenteret gennemfører løbende evalueringer af de metoder og systematikker institutionen arbejder med

 

I det følgende beskrives hvordan vi arbejder med pejlemærket

I dette afsnit synliggøres hvordan vi inddrager læringsmål og tegn på læring for de pædagogiske aktiviteter og forløb med afsat i nærværende pejlemærke. Derved skaber der fokus på hvilken udvikling, læring og dannelse der arbejdes med afsæt i. Nedenstående ”model” viser således hvordan, vi i vores arbejde med læringsmålene både tager udgangspunkt i pejlemærkerne.

Planlægningsværktøjet anvendes blandt andet til at imødekomme :

” Krav om refleksion og metodisk systematik i den pædagogiske praksis”

  • at planlægge alle aktiviteter med udgangspunkt i børnenes behov og interesser

  • at målsætte og evaluere større og længerevarende aktiviteter ved brug af udvalgte metoder

  • Videndeling

  • Arbejde systematisk og reflekteret

 

Vi arbejder blandt andet med SMTTE-modellen, der er et værktøj der kan bruges som udkast til et undervisningsforløb, også kaldet en didaktisk model.
Kernepunktet i modellen er, at man får tydeliggjort sine mål, og hvor man herefter sætter fokus på en række elementer, der skal benyttes til at følge udviklingen i arbejdet mod de fastsatte mål.

I SMTTE-modellen er der fem elementer vist på en pentagon – alle elementer er lige betydningsfulde, og er i konstant berøring med hinanden og påvirkes derfra. Den er dynamisk, da man undervejs kan redigere de forskellige elementer – og derfor har det ingen større betydning fra hvilket element man tager udgangspunkt i.

SMTTE står for: Sammenhæng, mål, tegn, tiltag og evaluering.

 

 

Eksempler på SMTTE-Modellen: