Sådan arbejder vi med forældresamarbejde

”Forældre og institution skal indgå i et tæt samarbejde om deres børn og skal ses som en del af et partnerskab. Forældre er en ressource i forhold til samarbejdet om deres børn og skal ses som en del af et partnerskab”.


For fritidsinstitutionens børn er følgende mål gældende:

  • Fritidsinstitutionen samarbejder med forældrene om børnenes trivsel, læring og dannelse.


  • Fritidsinstitutionen arbejder differentieret og ressourcebaseret med inddragelse af forældrene i institutionens hverdag


I det følgende beskrives hvordan vi arbejder med pejlemærket

Vi har valgt, at samle tilgang til forældresamarbejdet, med henblik på en fælles pædagogik tilgang til forældresamarbejdet.


I mødet med forældrene og det pædagogiske arbejde der ligger i dette, er vi kommet frem til en række nøgleord/kompetencer, som vi mener er, essentielle i forhold til at skabe gode rammer for et godt forældresamarbejde. 

At være reflekterende:

at vi som pædagogisk personale formår at være reflekterende over egen praksis.  


 At være opmærksom:

at vi som pædagogisk personale er opmærksomme, både i forhold til børnene og deres forældre. Eksempelvis i afhentnings situationer, etablering af legeaftaler mm.    


 At være åben:

at vi forholder os åbne og med det udgangspunkt at forældrene gør det bedste de kan.  Lyttende og empatisk tilgang (involvering og engagement, udvise en interesse, har set barnet, være tilstede, øjenkontakt) At være imødekommende:

at vi forholder os til forældrene (og deres børn) ved at være nysgerrig og undersøgende (bruge og spørge ind til konkrete situationer) samt i dagligdagen at vi henvende sig kigger hilse.  


 At være nysgerrig:

ved at forholde os nysgerrige i vores forældrekontakt giver vi udtryk for at "vi interessere os for jer og jeres barn." 


At have Indlevelsesevne/forståelse:

I forhold til forældresamarbejdet har vi et fælles tredje, nemlig børnene. At møde hinanden med indlevelse og forståelse, vil være med til at styrke dette samarbejdet. Aflæser situationen (aflæse forældrenes følelser, fornemme hvordan situationen skal gribes an)


 Feedback til forældre:

Det er vigtigt at vi kommunikere med forældrene, nogen gange kan det klares med en "garderobesnak", mens det andre gange, vil være nødvendigt og mere hensigtsmæssigt at trække forældrene til side (evt. Kontoret). Husk de små gode historier i daglig dagen. Det giver en følelse af tryghed, hvis man som forældre møder personale, som i ny og næ fortæller om en god oplevelse, observation eller sjov lille stund med ens barn. (Samtidig kan det også være med til at gøre en evt. svær samtale, mindre kompliceret.) 


At bygge bro:

Det er en god kompetence at kunne skabe en bro mellem hjem og institution. (Se i forhold til ovenstående). Lige som det er vigtigt at vi som personale fortæller den gode historie, er det vigtigt at forældrene meddeler os omkring, hvis der er sket ændringer i hjemmet, som kan have påvirkning for barnets trivsel i institutionen.   Vejleder rolle (bygger på erfaring, tage ansvar for samtalen)


Tydelighed og Autencitet:

Det er vigtigt at børn og forældre kan regne med hvad vi siger, at vi overholder de aftaler vi laver. Samtidig er det vigtigt at vi som personale fremtræder ægte i vores tilgang til børn og forældre